Voorwaarden

Algemene huurvoorwaarden

OVEREENKOMST
Het is uitermate belangrijk dat u de inhoud van deze reserverings- en huurvoorwaarden kent. 
Deze voorwaarden vermelden de rechten en plichten van u en Strandzicht Verhuur B.V.

RESERVERING
Het reserveren van een vakantieobject kan zowel telefonisch, schriftelijk of per e-mail. Alle 
vormen van reserveren zijn bindend. Indien het vakantieobject beschikbaar is in de door u 
gewenste periode, wordt deze op uw naam gereserveerd. De reservering wordt u per omgaande 
bevestigd, met dien verstande dat de reserveringsbevestiging binnen acht werkdagen na 
reservering in uw bezit dient te zijn. Indien dit niet het geval is, verzoeken wij u direct contact 
op te nemen met ons. 

RESERVERINGSKOSTEN
De reserveringskosten gelden per accommodatie. Wanneer u genoodzaakt wordt de 
reservering(en) te annuleren, worden deze kosten niet gerestitueerd.

WIJZIGINGSKOSTEN
Na ontvangst van uw reserveringsbevestiging dient u eventuele wijzigingen met betrekking tot uw 
reservering schriftelijk, telefonisch of per e-mail kenbaar te maken. Mocht uw wijziging van dien
aard zijn dat Strandzicht Verhuur een nieuwe reserveringsbevestiging dient te maken, dan 
worden wijzigingskosten in rekening gebracht. Deze kosten worden u op uw nieuwe bevestiging in 
rekening gebracht en kunnen in geen geval worden terugbetaald.

WIJZIGING RESERVERING(EN)
Uiterlijk 6 weken voor de aankomstdatum van het door u gereserveerde object, kunt u zonder 
dat er annuleringskosten in rekening worden gebracht, uw reservering wijzigen voor een ander 
vakantieobject uit het programma van Strandzicht. Uitgesloten hierop zijn 
kortetermijnreserveringen, ofwel reserveringen gedaan binnen 6 weken voor aankomst. 
Voorwaarden zijn: een zelfde verblijfsduur en tijdige berichtgeving van voorgenomen wijziging. 
Indien u niet aan deze eisen heeft voldaan, gelden de annuleringskosten, welke u dan in rekening 
worden gebracht. 

BETALING
Op uw reserveringsbevestiging word(t)en de betalingstermijn(en) vermeld. De 1e betaling, 40%van de huursom vermeerderd met de bijkomende kosten dient u binnen 7 dagen na de ontvangst van de reserveringsbevestiging te voldoen. De 2e betaling van 60% dient uiterlijk 6 weken voor aankomst op het rekeningnummer van Strandzicht 
Verhuur te zijn bijgeschreven.

EXTRA KOSTEN
Eventuele extra kosten ter plaatse worden voor zover mogelijk in de beschrijving van uw 
vakantieobject vermeld, evenals op uw reserveringsbevestiging. Deze kosten maken een 
onlosmakelijk onderdeel uit van deze overeenkomst, waarop de verplichting rust dat u deze 
kosten ter plaatse dient te bepalen.

ANNULERINGEN
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd is de huurder naast de verschuldigde reservering en 
administratiekosten ( € 75.-) de volgende annuleringskosten verschuldigd:
• Annulering dient u, na telefonische melding, binnen 48 uur schriftelijk te bevestigen.
• Bij annulering tot de 42e dag voor aankomstdatum: u bent 20% van de reissom verschuldigd 
aan Strandzicht Verhuur BV.
• Bij annulering vanaf de 42e dag tot de 28e dag voor aankomstdatum: u bent 50% van de 
reissom verschuldigd aan Strandzicht Verhuur BV.
• Bij annulering vanaf de 28e dag tot de 14e dag voor aankomstdatum: u bent 90% van de 
reissom verschuldigd aan Strandzicht Verhuur BV.
• Bij annulering 2 weken van de dag van aankomst of later bent u de volledige reissom 
verschuldigd aan Strandzicht Verhuur BV.
Wanneer Strandzicht Verhuur BV gedwongen wordt om wat voor reden dan ook het door u 
gereserveerde vakantieobject te annuleren, dan worden de volgende regels en verplichtingen in 
acht genomen:
• Strandzicht Verhuur BV brengt u eerst telefonisch van de annulering op de hoogte, gevolgd 
door een schriftelijke bevestiging.
• Strandzicht Verhuur BV verplicht zich een gelijkwaardig of beter vakantieobject als 
alternatief aan te bieden.
• Strandzicht Verhuur BV zal trachten het alternatief onder gelijke voorwaarden (lees:
huursom en extra kosten) aan te bieden, maar kan hier geen garantie voor afgeven.
Indien de huurder het alternatief niet accepteert, of als Strandzicht Verhuur BV geen passend 
of gelijkwaardig alternatief kan aanbieden dan wordt de reeds betaalde reissom per omgaande op 
rekeningnummer van de huurder teruggestort. De huurder kan verder geen enkel recht ontlenen, 
dan het reeds terug te vorderen bedrag als vermeld.

ANNULERINGS- EN/OF REISVERZEKERING
• Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten.

VERBLIJFSDUUR
Op de dag van aankomst kunt u uw vakantieobject betrekken tussen 15.00-17.00 uur. Bij vertrek 
dient u uw vakantieobject bezemschoon vóór 10.00 uur te verlaten.

HUISREGLEMENT
De eigenaar/verhuurder van het vakantieobject heeft van Strandzicht Verhuur BV de vrijheid, 
de huurder en/of medereizigers een huisreglement ter hand te stellen. Strandzicht Verhuur BV
adviseert de huurder deze voorschriften over het gebruik van uw vakantieobject en al het 
andere te respecteren.

AANSPRAKELIJKHEID
Hoofdelijk aansprakelijk is diegene die de reservering heeft gedaan en wiens naam, adres en
woonplaats vermeld staan op de reserveringsbevestiging.
• Gedurende uw verblijf in het vakantieobject bent (zijn) u en/of uw medereizigers 
verantwoordelijk voor eventuele schade, die dan wel moedwillig als per ongeluk aan het 
vakantieobject en/of haar inventaris is toegebracht. De eigenaar/verhuurder zal de ontstane 
schade verhalen op u en uw medereizigers. Indien de schade niet, of voor de 
eigenaar/verhuurder naar behoren is afgewikkeld, behoudt Strandzicht Verhuur BV zich het 
recht voor, om ook na afloop van uw vakantie in naam en op kosten van Strandzicht Verhuur 
BV als bemiddelaar op te treden. Deze eventuele kosten worden verhaald op de huurder en 
diens medereizigers.
• Strandzicht Verhuur BV is niet aansprakelijk voor eventuele bouwactiviteiten/geluidsoverlast
in de directe omgeving van uw vakantieobject, alsmede beperkter openstelling van
restaurants, uitgaans- en sportmogelijkheden.

BEWONING
Het is niet geoorloofd het vakantieobject met meer personen te bewonen dan is overeengekomen 
op uw reserveringsbevestiging. Personen die u tijdens uw vakantie bezoeken, kunnen alleen 
overnachten indien Strandzicht Verhuur BV hiervoor toestemming verleent.
Wij zijn een familiepark en dan ook niet geschikt voor groepen jeugd, indien bij het inchecken 
dan toch om een groep jeugd gaat zijn wij genoodzaakt om hier extra borg voor te rekenen (deze 
dient terplekke worden voldaan)

HONDENREGELEMENT
Wij hebben er geen moeite mee als u uw hond(en) meeneemt. Uiteraard verwachten wij dan wel, 
in alle redelijkheid, dat uw huisdier(en) dan geen overlast bezorgen aan medebewoners van ons 
park of strandbezoekers. Tevens verwachten wij ook van u dat u zelf uitwerpselen, braaksel, 
haren van ruiende honden etc. opruimt met een zakje.
Wij brengen € 5,00 in rekening per hond per nacht voor extra schoonmaakkosten. Honden zijn 
uiteraard NIET toegestaan onder de douche, op de bank, bedden of ander meubilair. Mochten 
hier hondenharen worden aangetroffen, dan wordt het weggegooid en wordt de vernieuwing 
verrekend met borg, evenals andere schade en bevuiling. Wij houden de huisjes graag netjes voor 
alle gasten! Het is niet aan te raden een hond alleen in het huisje te laten. Op het gehele terrein van het park 
horen honden aangelijnd te zijn.